Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Hukuk Fakültesi
YÖK ATLAS
Hukuk
Hukuk (Burslu)
Hukuk (% 50 İndirim)
Hukuk (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Ceza Hukuku Genel Hükümler - Karar Tahlili
Duyuru Arşivi
Ceza Hukuku Genel Hükümler - Karar Tahlili

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/11-414

K. 2014/418

T. 14.10.2014

‘‘Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık U.'in 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 43 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesince verilen 08.06.2006 gün ve 68-208 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesince 30.04.2012 gün ve 18843-7158 sayı ile;

"1- Suça konu sahte nüfus cüzdanının aynı gün iki farklı işyerinde kullanılmasından ibaret olayda zincirleme suç koşullarının oluşmadığı gözetilmeden TCK'nun 43. maddesi uygulanarak yazılı şekilde sanığa fazla ceza tayini,

2- Resmi belgede sahtecilik suçundan uygulama yapılırken TCK'nun 204/1. maddesi yerine 201. maddesinin gösterilmesi,

3- 5237 sayılı Yasanın 53. maddesinin 1. fıkrasının ( c ) bendinde yer alan haklardan sanığın sadece kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverilme tarihine, maddede sayılan diğer haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

4- Suça konu sahte nüfus cüzdanı hakkında bir karar verilmemesi...",

Sebepleri ile bozma kararı verilmiştir.                    

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 02.07.2012 gün ve 235741 sayı ile;

"... Sanığın suça konu sahte nüfus cüzdanını ayrı ayrı iki alışverişte ve iki işyerinde kullanmasından dolayı, eylemi teselsül ettiği halde, teselsül etmediği kabul edilerek hükmün bozulmasına karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu...",

Görüşüyle Yargıtay 11. Ceza Daire’sinin kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesince 20.02.2013 gün ve 22283-2868 sayı ile, itirazın yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.’’

Ceza Genel Kurulu, ‘’sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkin ise de, dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle değerlendirilmesi ‘’ gerektiğinden bahisle zamanaşımı bakımından bir değerlendirme yapmıştır, ‘’ Suç niteliği yönünden aleyhe temyizin bulunmadığı, daha ağır başka bir suçu oluşturma ihtimali bulunmayan eylemle ilgili olarak, sanık hakkında dava zamanaşımını kesen en son hukuki işlem 08.06.2006 tarihli mahkûmiyet kararı olup bu tarihten sonra dava zamanaşımını kesen veya durduran hiçbir sebebin gerçekleşmediği gözetildiğinde, 5237 sayılı TCK'nun 66/1-e maddesindeki 8 yıllık asli dava zamanaşımı süresinin inceleme tarihinden önce 08.06.2014 tarihinde dolmuş’’ olması nedeni ile düşme kararı vermiştir.

Yukarıdaki kararı ; ‘’merci görüşleri’’, ‘’hukuki sorun’’ ve ‘’kanaatiniz’’ i belirterek tahlil ediniz.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi